Трудово право

В областта на трудовото право нашата кантора представлява както работодатели, така и служители във всички дела на индивидуалното трудово право. В наше лице ще намерите компетентен съветник по въпросите, свързани с искове за уволнение, обезщетения, непълна заетост, отпуск по майчинство и др.

По въпросите на трудовото право консултациите на нашите адвокати са насочени предимно към нуждите на работодателите. Договорното оформление на трудовите правоотношения, трудово-правните въпроси при прехвърляне на предприятие или процесуалната защита при дела за уволнения са част от предлаганите от нас услуги.

В поверената на нашите адвокати дейност ние редовно се занимаваме с ориентирано спрямо нуждните на клиента индивидуално оформление на договорите - както трудови, така и граждански. Заедно с това ние консултираме нашите клиенти във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение, вкл. уволнение, и свързаните с това правни и икономически последици. Целта ни е да не се стига до воденето на дълги и разточителни процеси, а възникналите спорове да се уреждат бързо и ефективно. В случай че постигането на разумен извънсъдебен компромис се окаже невъзможно, ние се ангажираме да представляваме интересите на нашите клиенти пред съдилищата.

Ние Ви съпровождаме в областта трудовото право и в частност при:

  • изготвяне и сключване на трудови договори - срочни и безсрочни, с изпитателен срок;
  • изпълнение на задълженията на страните по трудовото правоотношение, реализиране на имуществена им отговорност и пр.;
  • Договори за управление на ЕООД/ООД;
  • Гъвкави модели на работно време;
  • Трудовоправни консултации във връзка с корпоративни сделки;
  • Прехвърляне на предприятия и аутсорсинг
  • Социално осигуряване на работниците и служителите за различни социални рискове, вкл. задължително, допълнително и доброволно обществено осгигуряване;
  • Прекратяване с и без предизвестие и на трудовите правоотношения от страна на работодателя или на служителя ;
  • Представителство в искови производства пред съответния компетентния съд.

Публикации:

2016.01.09 - Процедура за назначаване на работа на непълнолетни лица, навършили 16 години
2015.11.08 - Трудова злополука като осигурен социален риск
2015.09.14 - Защита срещу дисциплинарно уволнение
2015.09.07 - Отпуск поради бременност и раждане
2015.07.27 - Промени в Кодекса на труда от юли 2015 г.
2015.03.28 - Осигуряване на чужденец от Европейския Съюз в България
2015.03.21 - Посредническа дейност по наемане на работа на лица, регистрирани по българското законодателство
2015.03.16 - Работа без писмен трудов договор в Германия
2015.02.26 - Наемане на чуждестранен гражданин в България
2015.01.19 - Промени в осигуряването от 01.01.2015
2015.01.13 - Подаване на болнични листове от 01.01.2015 год.
2014.08.16 - Издаване на удостоверение А1
2014.07.07 - Германия въвежда минимална заплата
2013.12.14 - Отдаване на персонал под наем чрез Агенция за временна заетост
2013.11.26 - Командироване на български работници в Германия